curve wave bottom background

สุวรรณภูมิ

ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยินดีให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลไร้พรมแดนแห่งแรกของโลก พร้อมเชื่อมโยงการแบ่งปันคลังข้อมูล

ภูมิปัญญาสุวรรณภูมิดิจิทัลทุกรูปแบบ ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

curve wave bottom background
Meditating Buddha Statue
Asian cloud
Cambodia Tourism Silhouette

© 2564-2566 สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์